EUR-Lex - DC - LT

Pasaulio prekybos organizacijos vertinimo sistema

Konkrečios taisyklės išdėstytos sektorių susitarimuose, nustatytuose Baigiamajame akte.

Bendrajame susitarime numatoma eilė GATT paremtų pagrindinių principų, kurių tikslas yra užtikrinti sąžiningą konkurenciją, kaip antai: didžiausio palankumo režimo bendrasis principas, pagal kurį kiekviena PPO narė taiko kitos šalies narės produktams ne mažiau palankų režimą nei bet kokios kitos šalies narės panašiems pasaulio prekybos organizacijos vertinimo sistema nediskriminavimo koncepcija ; nacionalinio režimo principas dėl apmokestinimo ir vidaus taisyklių.

Pagal šį principą kiekviena PPO narė taiko kitos šalies narės produktams ne mažiau palankų režimą dėl apmokestinimo ir vidaus taisyklių nei savo nacionaliniams produktams. Marakešo protokolas Marakešo protokolupridėtu prie GATTį GATT įtraukiamas nuolaidų ir įsipareigojimų dėl prekių sąrašas, dėl kurio susitarta per Urugvajaus raundą, ir nustatomas jų autentiškumas bei susitarimai dėl įgyvendinimo. Pramonės protokolai Pramoninių produktų srityje Urugvajaus raundo tikslas buvo per penkerius metus bent trečdaliu sumažinti tarifines kliūtis ir padidinti privalomų muitų kai vyriausybės susitaria nedidinti muitų skaičių.

Tiesą sakant, pramoniniams produktams taikomi ES muitai yra vieni mažiausių visame pasaulyje. Žemės ūkio produktai Susitarimu dėl žemės ūkio siekta reformuoti prekybą ūkininkavimo produktais ir sukurti sąžiningą, į rinką orientuotą sistemą.

Tokiu būdu dabar patekimui į žemės ūkio rinkas taikomas tik muitu paremtas režimas. PPO narės taip pat turėjo sumažinti eksporto subsidijas ir eksporto, kai subsidijuojami konkretūs produktai, greičiausias būdas gauti. Be to, sumažintos paramos priemonės ūkininkams kainų palaikymas. Susitarimu atsižvelgta į PPO narių ekonominio išsivystymo lygį.

ES požiūris į Pasaulio prekybos organizacijos reformą ir derybas – Teisė profesionaliai

Besivystančioms šalims nereikėjo mažinti savo subsidijų ar tarifų tiek, kiek išsivysčiusioms šalims, ir jos turėjo daugiau laiko savo įsipareigojimams įvykdyti. Mažiausiai išsivysčiusios šalys buvo atleistos nuo mažinimo įsipareigojimų. Tekstilė ir apranga m. Šiuo susitarimu numatyta išimtis dėl tekstilės, leidžiant PPO narėms tarpusavyje sudaryti dvišalius susitarimus dėl abipusio tekstilės gaminių eksporto ribojimo.

kada pasibaigia akcijų pasirinkimo sandoriai

Tokie susitarimai būtų draudžiami pagal bendras GATT taisykles. Urugvajaus raundo derybomis siekta užtikrinti, kad tekstilės ir aprangos sektorius būtų sklandžiai integruotas į GATT Todėl Susitarime dėl tekstilės ir aprangos numatytas laipsniškas Daugiašalio tekstilės susitarimo panaikinimas iki m.

Tai reiškia, kad dvišaliai apribojimai turėjo būti laipsniškai panaikinami. Apsaugos priemonės gali būti taikomos šalims, kurių vietos pramonės šakoms bus sunku prisitaikyti.

opcionų prekybos hindi

Šios priemonės negali būti taikomos ilgiau nei trejus metus. Jas atidžiai stebės Tekstilės kontrolės komitetas. Su prekyba susijusios investicinės priemonės Sutartimi dėl su prekyba susijusių investicinių priemonių pripažįstama, kad tam tikros investicinės priemonės gali riboti ar iškraipyti prekybą.

Įvadas Susitarimas dėl techninių prekybos kliūčių TPK susitarimas[1] yra vienas iš trylikos daugiašalių prekybos derybų Urugvajaus raundo susitarimų dėl prekybos prekėmis. Jis įsigaliojo m. Pagal šį susitarimą visos PPO narės yra įpareigotos Pasaulio prekybos organizacijai pranešti apie prekėms skirtus techninius reglamentus ir atitikties vertinimo procedūras jų rengimo etape, o kitoms PPO narėms suteikiama galimybė dėl jų pateikti pastabas. Šios ataskaitos pirmasis tikslas — atkreipti Europos institucijų ir patariamųjų įstaigų bei ES ekonominės veiklos vykdytojų, įskaitant MVĮ, dėmesį į TPK susitarime nustatytos pranešimo procedūros teikiamas galimybes.

PPO narės sutinka netaikyti su prekyba susijusių investicinių priemonių, kurios neatitinka GATT nustatyto nacionalinio režimo principo, arba panaikinti kiekio apribojimus.

Sutarties priede pateikiami su prekyba susijusių investicinių priemonių, kurios neatitinka šių taisyklių, pavyzdžiai, kaip antai reikalavimas įsigyti nustatytą kiekį nacionalinės kilmės produktų. Išsivysčiusios šalys turi pranešti ir pašalinti visas su prekyba susijusias investicines priemones per dvejus metus, besivystančios šalys — per penkerius metus ir mažiausiai išsivysčiusios šalys — per septynerius metus.

Su prekyba susijusių investicinių priemonių komitetas atsako už šių įsipareigojimų vykdymo stebėseną.

Visų pirma Komisija informavo ministrus apie savo naujausias iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti visapusišką ES požiūrį į visų pagrindinių PPO funkcijų modernizavimą: taisyklių nustatymą, stebėseną ir ginčų sprendimą. Kalbant apie Apeliacinio komiteto krizę, Taryba sutarė, kad ES turėtų užmegzti ryšius su kitomis PPO narėmis dėl laikino sprendimo, kuriuo išsaugomas privalomas PPO ginčų sprendimo sistemos pobūdis ir du sprendimų priėmimo lygiai. Taryba taip pat priėmė derybinius nurodymus, kuriais formuojama Europos Sąjungos pozicija ir suteikiamos gairės Komisijos veiksmams daugiašalėse derybose PPO dėl elektroninės prekybos.

Narės taip pat gali nuspręsti vėliau nustatyti, ar sutartį reikia papildyti investavimo arba konkurencijos politikos taisyklėmis. Ja patvirtinama, kad šalys gali imtis tokių priemonių dėl teisėtų priežasčių, pavyzdžiui, siekdamos apsaugoti žmonių sveikatą, saugą ar aplinką.

Tačiau techniniais reglamentais ir standartais negalima diskriminuoti nacionalinių ir panašių importuotų produktų.

Pagrindiniai PPO principai Santrauka PPO susitarimai apima platų daugiašalės prekybos sričių spektrą: žemės ūkį, tekstilę, telekomunikacijas, bankininkystę, intelektinę nuosavybę ir daugelį kitų. PPO reguliuoja apie 97 proc.

Sutartimi skatinama naudoti tarptautinius standartus ir suderinti bei abipusiškai pripažinti techninius reglamentus, standartus ir atitikties vertinimo procedūras. Sutartimi taip pat numatoma steigti nacionalinius informacijos centrus, kurie padėtų gauti informaciją apie techninius reglamentus.

EUR-Lex Access to European Union law

Sanitarijos ir fitosanitarijos priemonės Sutartis dėl sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių taikymo yra susijusi su visomis sanitarijos ir fitosanitarijos priemonėmis, kurios gali turėti tiesioginį ar netiesioginį poveikį tarptautinei prekybai.

Sanitarijos ir fitosanitarijos priemonės apsaugo žmones, gyvūnus arba augalus nuo rizikos, susijusios su priedais, teršalais, toksinais ar ligomis maisto produktuose.

Jos taip pat gali apsaugoti šalį nuo kenkėjų įvežimo, įsitvirtinimo ar plitimo. Sutartimi pripažįstama, kad narės gali imtis sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių, paremtų moksliniais principais, tačiau tokios priemonės negali diskriminuoti kitų šalių arba būti naudojamos protekcionizmo tikslais.

padalijimo streiko konversijos parinkties strategija

Narės skatinamos, esant galimybei, grįsti savo priemones tarptautiniais standartais, gairėmis ir rekomendacijomis. Jei narės nusprendžia nesilaikyti tarptautinių standartų, jos turi moksliškai įrodyti, kad tai yra būtina. Standartų taikymą galima ginčyti. Tam nustatyta ginčų sprendimo tvarka.

Jei šios tvarkos nesilaikoma sąžiningai, pasaulio prekybos organizacijos vertinimo sistema įvertinimas gali turėti netarifinės apsaugos priemonės poveikį ir dar labiau riboti nei pats muitas. Sutartimi dėl muitinio įvertinimo pripažįstama, kad muitinės vertė turi būti grindžiama tikrąją prekių kaina.

ES požiūris į Pasaulio prekybos organizacijos reformą ir derybas

Labai konkrečiais atvejais, kai kainos negalima naudoti muitinės vertei nustatyti, sutartimi numatomi kiti muitinio įvertinimo metodai, kurie turi būti taikomi konkrečia svarbos tvarka. Tikrinimas prieš pakraunant Siekdamos užkirsti kelią sukčiavimui ir kompensuoti už savo administracijų trūkumus, daugelis besivystančių šalių naudojasi privačių įmonių paslaugomis. Jos tikrina importuojamų prekių kokybę, kiekį, pasaulio prekybos organizacijos vertinimo sistema ir arba muitinį klasifikavimą prieš jų eksportavimą iš tiekiančių šalių.

Sutartimi dėl tikrinimo prieš pakraunant nustatomi reikalavimai naudotojų šalims.

EUR-Lex - DC - LT

Jie daugiausia susiję su nediskriminavimu, skaidrumu, konfidencialios verslo informacijos apsauga ir kainų tikrinimu. Kilmės taisyklės Kilmės taisyklės yra reikalingas kriterijus nustatant produkto kilmės šalį, tačiau jos neturėtų sukurti bereikalingų kliūčių tarptautinei prekybai. Sutartimi dėl kilmės taisyklių nustatoma šių taisyklių taikymo tvarka.

Ji apima taisykles, kuriomis vadovaujamasi prekyboje be lengvatų.

dvejetainio pasirinkimo strategija youtube

Pagrindinis šios sutarties tikslas yra suderinti lengvatines kilmės taisykles siekiant užtikrinti, kad visos PPO narės taikytų vienodus kriterijus, nepriklausomai nuo taikymo priežasties. Kol šios taisyklės bus suderintos, PPO narės privalo užtikrinti, kad kilmės nustatymo sąlygos būtų aiškiai apibrėžtos, o kilmės taisyklės neribotų, neiškraipytų tarptautinės prekybos ir jai netrukdytų.

Pasaulio prekybos organizacija - Visuotinė lietuvių enciklopedija

Importo licencijos išdavimo tvarka Importo licencijų išdavimas yra administracinės procedūros, pagal kurias prieš prekių įvežimą į šalį atitinkamai administracinei institucijai reikia pateikti paraišką arba kitus dokumentus.

Pagrindinis Sutarties dėl importo licencijos išdavimo tvarkos tikslas yra supaprastinti šias procedūras ir užtikrinti, kad jos būtų skaidrios, nuspėjamos ir galėtų būti taikomos bei administruojamos sąžiningai ir teisingai. Prekybos lengvinimas Susitarimu dėl prekybos lengvinimo siekiama užtikrinti muitinių ir atitinkamų institucijų veiksmingą bendradarbiavimą prekybos lengvinimo srityje, taip sudarant palankesnes sąlygas prekių, įskaitant darbuotojų akcijų pasirinkimo teisių suteikimo laikotarpis vežamas prekes, judėjimui, išleidimui ir įforminimui.

Susitarimu nustatomos konkrečios ir aiškios dempingo nustatymo taisyklės ir procedūros, kurių reikia laikytis atliekant tyrimą. Subsidijos ir kompensacinės priemonės Naujajame Susitarime dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių pateikiama subsidijos apibrėžtis ir nustatoma, kad taisyklės taikomos tik toms konkrečioms subsidijoms. Jame nustatomi kriterijai, kaip nustatyti, ar subsidija skirta konkrečiai įmonei, pramonei ar įmonių arba pramonės šakų grupei.

vejos pjovimo traktoriukai

Susitarimu subsidijos skirstomos į tris kategorijas: aiškiai draudžiamos subsidijos; subsidijos, kurios gali būti ginčijamos pagal PPO taisykles; leidžiamos subsidijos. Susitarime numatomos skirtingos priemonės, skirtos atskiroms subsidijų kategorijoms.

52012DC0354

Susitarime taip pat pateikiamos taisyklės dėl kompensacinių priemonių, t. Susitarime taip pat numatoma sąlyga dėl visų esamų apsaugos priemonių panaikinimo. Be to, jame aprašomos procedūros ir taisyklės, kurių reikia laikytis taikant apsaugos priemones.

Sutartimi dėl viešųjų pirkimų siekiama atverti viešuosius pirkimus užsienio įmonėms.

Tarptautinės ekonominės teisės samprata

Sutartis taikoma penkiems sektoriams: uostų, oro uostų, vandens, elektros ir miesto transporto. Ji yra grindžiama abipusiškumo principu: šalys turi suteikti galimybę sudaryti viešojo pirkimo sutartis nurodytuose sektoriuose tik sutarties šalims, veikiančioms tame pačiame sektoriuje.

Sprendimas taikomas nuo m. Susitarimas taikomas nuo m. Apsaugos nuo subsidijavimo priemonės: priemonės, pvz.

  • Prekybos opcionais pakistanas
  • Ar geriau parduoti akcijų opcionus ar ribotas akcijas
  • Конечно, не на идеальном английском, но мы поняли, о чем они хотели нам сообщить.
  • Geriausia prekybos sistema mt4
  • EUR-Lex - r - EN - EUR-Lex

Apsaugos priemonės: priemonės, įvestos Europos Komisijai atlikus tyrimą ir nusprendus, kad importas padidėjo iki tokio lygio, kuris kelia arba gali kelti didelę žalą ES gamintojams. Tai yra laikinos importui taikomos priemonės pavyzdžiui, kvotossiekiant suteikti ES pramonei laiko atlikti reikiamus pakeitimus.