1. Naujienos – Baltic Foods

Pasaulinė žemės ūkio prekybos sistema usda

Laikui bėgant Europos žemės ūkio maisto produktų pramonėje daugiausia dėmesio imta skirti perdirbtų produktų, kurie vis labiau vertinami ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje, kokybei ir pridėtinei vertei. Šie produktai sudaro daugiau nei du trečdalius visos ES žemės ūkio produktų eksporto vertės, sektorius turi galimybių plėstis dar daugiau. Būtina, kad Europos žemės ūkis ir nuo jo itin priklausoma žemės ūkio maisto produktų pramonė neprarastų savo konkurencingumo ir rinkos dalies bei didintų juos, kalbant ir apie vidaus rinką, ir apie eksporto rinką, laikydamiesi su tarptautine prekyba susijusių ES įsipareigojimų.

Žemės ūkio pasirinkimo sandorių prekyba

Tačiau šiandien Europos žemės ūkis susiduria su vis didesne konkurencija, visų pirma dėl rinkų globalizacijos. Ši tendencija artimiausiais metais neturėtų kisti, turint omenyje galimą Dohos raundo derybų pabaigą ir vykstančias derybas dėl dvišalių ir regioninių susitarimų. Šių susitarimų dažnai bijomasi, tačiau jie gali atverti daug galimybių. Vis dėlto vidaus rinkoje tik maža Europos vartotojų dalis suvokia, kiek pastangų turi įdėti Europos ūkininkai, kad pateiktų geros kokybės, sveikus ir nepavojingus produktus.

Eksporto sektoriuje investicijos į rinkodarą ir produktų pardavimas tolimų šalių rinkose yra sunki užduotis sektoriui, kurį daugiausia sudaro MVĮ arba labai mažos įmonės. Žinoma, tai kelia sunkumų Europos ūkininkams, tačiau kartu sukuria naujų galimybių, kurias reikia veiksmingai išnaudoti, visų pirma taikant bendros žemės ūkio politikos priemones.

Europos žemės ūkio sėkmė priklausys nuo gebėjimų užimti didesnę rinkos dalį ir nuo to, ar maisto pramonės sektorius, kuriame vyrauja didžiulė konkurencija, ir toliau išliks svarbus ES ekonomikai ir prekybai.

  • David Nathanson - Senior Associate - Risk Management
  • Virtuali platforma palengvins prekybos mainus / Žemės ūkis

Esant tokioms aplinkybėms, būtina įgyvendinti modernią ir plačių užmojų propagavimo politiką, kuria būtų atsižvelgta į anksčiau taikytų propagavimo programų rezultatus ir kuri pasaulinė žemės ūkio prekybos sistema usda nauju bendros žemės ūkio politikos modernizavimo etapu.

Šios politikos tikslas — remti žemės ūkio sektorių, visų pirma MVĮ ir gamintojų organizacijas, kurios yra sektoriaus pagrindas, kad jos galėtų tvirtai ir aktyviai prisidėti prie visos Sąjungos, o ypač kaimo vietovių, ekonomikos augimo. Tam reikia įgyvendinti propagavimo politiką, kuri būtų pertvarkyta įtraukiant naujus paramos gavėjus šakines ir tarpšakines nacionalines ir europines gamintojų organizacijaskuriai būtų skiriama papildomų lėšų ir pagal kurią vidaus rinkoje ir trečiųjų šalių rinkose būtų taikomos skirtingos priemones.

Šis pasiūlymas, kuriame numatoma laipsniškai, tačiau labai padidinti propagavimo priemonėms skirtą biudžetą, bus finansuojamas iš sumų, kurias — m. Šių išlaidų sąmata parengta atsižvelgiant į galimybes, kuriomis dėl didėjančios paklausos būtina pasinaudoti trečiosiose šalyse, pvz.

Be didėjančios paklausos, visų pirma besiformuojančiose rinkose, į kurias ES jau eksportuoja labai daug žemės ūkio maisto produktų, pasibaigus keletui šiuo metu vykstančių derybų dėl prekybos bendrai pagerės mūsų galimybės patekti į rinką. Šiuo metu vykstančios derybos dėl laisvosios prekybos susitarimų susijusios su rinkomis, kurių dabartinė vertė Europos žemės ūkio maisto produktų sektoriuje — maždaug 35 mlrd.

Žemės ūkio prekybos galimybės

EUR per metus. Dėl didėjančios paklausos ir po derybų liberalizuotos didžiosios dalies prekybos ši suma tikriausiai labai padidės. Pavyzdžiui, iki m. EUR per metus [4]. EUR per metus [5]. Taigi kalbama apie strateginę ir Europos žemės ūkio maisto produktų sektorių struktūrizuojančią galimybę, kurią reikia išnaudoti formuojant plataus užmojo ir naujovišką politiką ir atsižvelgiant į šiame sektoriuje veikiančių Europos MVĮ svarbą.

Kad šios įmonės galėtų išnaudoti tokią puikią galimybę, jas reikia remti, konsultuoti ir skatinti. Tam reikalinga plataus masto viešoji politika, kurią taikant būtų galima išnaudoti šią galimybę. Į šį pasiūlymą įtrauktos sumos sudarys sąlygas artimiausiais metais patikimai įgyvendinti šią politiką.

Bendrosios aplinkybės Taikant bendrą žemės ūkio politiką BŽŪP įmanoma padidinti ir akcentuoti Europos žemės ūkio ir maisto sektoriaus potencialą. Šiuo metu vyksta reforma, dėl kurios įgyvendinant šią politiką po m.

pasaulinė žemės ūkio prekybos sistema usda užsidirbti pinigų valiutos

Kartu būtina reformuoti vieną iš BŽŪP priemonių — informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų propagavimo politiką. Konkretūs tikslai: — didinti vartotojų informuotumą apie Europos žemės ūkio produktų pranašumus; — vidaus rinkoje ir trečiųjų šalių rinkose ieškoti naujų galimybių Europos žemės ūkio produktams ir skverbtis į naujas rinkas; — pagerinti politikos veiksmingumą ir rezultatyvumą. Iki m. Pasiūlymo tikslai Šio pasiūlymo tikslas — sudaryti sąlygas vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyje įgyvendinti informavimo ir propagavimo priemones, kad žemės ūkio sektorius susidorotų su daugybe uždavinių, susijusių su didėjančia konkurencija ir rinkų atvėrimu.

Priemonės bus įgyvendinamos pagal Europos pasaulinė žemės ūkio prekybos sistema usda ir propagavimo strategiją, kurioje daugiausia dėmesio bus skirta rinkoms ir akcentuotiniems produktams bei informacijai pvz.

Tikimasi, kad šiuo pasiūlymu bus atkurta trečiosiose šalyse įgyvendinamų priemonių pusiausvyra.

pasaulinė žemės ūkio prekybos sistema usda dvejetainių pasirinkimo bendrovių kipre

Siekiant didinti priemonių skaičių ir jų kokybę reikia, nenukrypstant nuo BŽŪP iki m. Be to, reikia siekti didžiausios investicijų į šias priemones grąžos ir numatyti griežtas produktų kilmės arba prekių ženklų, kuriais papildoma bendro pobūdžio informacija apie produktą ir pabrėžiamos esminės Europos žemės ūkio produktų savybės, nurodymo taisykles.

Atskirų valstybių narių ūkinės veiklos vykdytojų pasiūlytos programos labai prisideda prie Europos pridėtinės vertės, jomis pabrėžiama Europos žemės ūkio produktų įvairovė, todėl vykdant reformą bus skatinama įgyvendinti tokias programas.

Žemės ūkio prekybos sistema

Komisijos iniciatyvos, kaip antai, aukšto lygio prekybos misijos arba dalyvavimas tarptautinėse parodose, padeda Europos žemės ūkio produktams patekti į naujas rinkas. Pasiūlyme numatoma teikti naujas suinteresuotosioms šalims skirtas techninės paramos paslaugas, kurios padėtų paprasčiau keistis informacija apie informavimo ir propagavimo priemones arba gerąją patirtį ir įgyti daugiau patirties.

Zemaite mini pasauline zemes diena.

Be to, juo siekiama supaprastinti informavimo ir propagavimo politikos valdymą. Siūloma, kad Komisija aktyviau dalyvautų valdant daugiašales programas ir taip būtų supaprastintas jų rengimas bei įgyvendinimas.

52013PC0812

Kad prižiūrint ir kontroliuojant priemones būtų išvengta dubliavimosi ir ilgų procedūrų, reikia patikslinti atitinkamus valstybės narės ir Komisijos vaidmenis. Siūloma, kad programas atrinktų tik Komisija.

  • LIETUVOS EKONOMIKOS $3æ9 - Lietuvos bankas
  • Ücretsİz canlı Forex verileri: Foreks temel bilgiler

Be to, kiekvienos priemonės atveju bus sistemingiau atliekamas poveikio vertinimas, iš kurio paaiškėtų, ar numatyti tikslai iš tiesų buvo pasiekti. Bus nustatyta propagavimo politikos rezultatų vertinimo sistema, parengiant su jos strateginiais tikslais susijusį bendrą rodiklių rinkinį ir laikantis bendros BŽŪP stebėsenos ir vertinimo sistemos. ES pridėtinė vertė Žemės ūkio politika yra Europos politika. Valstybės narės ne įgyvendina atskiras 28 žemės ūkio politikas, o bendrai sujungia savo išteklius, kad būtų vykdoma Europos politika su bendru biudžetu.

pasaulinė žemės ūkio prekybos sistema usda geriausias nuolaidų brokeris pasirinkimams

Žemės ūkis yra vienintelis sektorius, kuriam taikoma bendra politika ir kurio bendros taisyklės, įskaitant ir propagavimo taisykles, nustatytos Sutartyje. Vykdoma BŽŪP reforma turi apimti visas šios politikos priemones. Visų pirma, bendrojoje rinkoje ėmusis veiksmų ES lygmeniu, bus padarytas didelis poveikis šiose srityse: a bus paprasčiau įgyvendinti bendras informavimo programas, kurias savaime valstybės narės arba įmonės įgyvendina neaktyviai, o dabartinėmis ekonomikos krizės sąlygomis — dar mažiau, ir b bus įgyvendinamos daugiašalės valstybių narių keitimosi patirtimi programos ir masto ekonomijos programos.

Komisijai priėmus komunikatą šia tema, m. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją. Be to, m.

pasaulinė žemės ūkio prekybos sistema usda tipo akcijų pasirinkimo sandoriai

Dabartinės sistemos vertinimas m. Vertinime išsamiai ir nepriklausomai išnagrinėta dabartinė sistema. Jame įvertinta ES informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų propagavimo politikos svarba atsižvelgiant į Tarybos reglamente EB Nr. Analizės laikotarpis — — m.

pasaulinė žemės ūkio prekybos sistema usda supaprastinta ateities ir pasirinkimo sandorių strategija

Octafx dvejetainis variantas vertinimas Poveikio vertinime, pagrįstame dabartinės politikos sistemos vertinimu ir būsimų užduočių bei poreikių analize, vertinamas ir lyginamas trijų skirtingų scenarijų poveikis.

Reformos scenarijai parengti atsižvelgiant į tris palyginimo elementus, paaiškėjusius viešose diskusijose ir iš įvairių suinteresuotųjų šalių nuomonių: tikslinė s rinka -osEuropos propagavimo strategija arba jos nebuvimas ir, galiausiai, taisyklės, susijusios su privačiais prekių ženklais ir produktų kilme.

Šiame scenarijuje pripažįstama propagavimo politikos pridėtinė vertė ir siekiama ištaisyti nustatytus trūkumus, kad politika taptų paprastesnė ir prieinamesnė, sudaranti sąlygas paramos gavėjams kuo geriau pasinaudoti turimomis priemonėmis ir jiems skirti tinkamą techninę paramą.